Rittbetingelser for Raumerrittet 2017

For å delta på rittet må du ha lest og gjort deg kjent med våre betingelser. Du må kvittere for å vise at du har forstått og godtatt våre betingelser. Du må kvittere for å vise at du har forstått og godtatt våre betingelser.

Vi følger NCF’s regelverk.

Påmelding 

All påmelding skjer via nettpåmelding på våre hjemmesider. Det betales med kort og påmeldingen er bindende.

Når påmelding og betaling er bekreftet og registrert vil deltageren føres opp på våre offisielle startlister. Om du etter registrert påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende bli refundert. Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn og resultater på internett.

Bilder/film tatt av arrangør under arrangementet anses som Raumerrittets eiendom og kan benyttes fritt i vår markedsføring.

Sykdom/skade/uheldige omstendigheter 

I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man ikke benytter billetten. Dette gjelder også ved sykdom. Undersøk med eget forsikringsselskap da denne type hendelser kan være dekket i gjennom personlige forsikringer. (Se avbestillingsforsikring)

Avbestillingsforsikring

Det kan ved påmelding kjøpes en avbestillingsforsikring til kr. 100,-. Beløpet dekker innbetalt startavgift/lisens/evnt. tillegg. Forsikringen kan ikke etterbestilles. For at beløp skal kunne refunderes må det meldes inn om frafall før rittdagen, senest 7.6. Forsikringen gjelder for sykdom/skade, og må dokumenteres med legemelding.

Avlysning/avbrudd 

En eventuell avlysning av rittet – (som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur eller lignende) – tilbakebetales inntil 50% av startkontingenten. En slik avlysning blir kunngjort gjennom vårt sekretariat og våre nettsider. Blir rittet stoppet senere enn 12 timer før første start regnes det som avbrutt konkurranse og det gir ikke rett til refusjon.

Kjøp og salg av startnummer 

Ikke benyttet billett/startnr. vil ikke bli utbetalt men vi tilbyr å overføre din start til neste års ritt. For å få rett til å overføre din start til neste års ritt, må du melde fra før rittstart om du er forhindret fra og delta, senest 4. Juni. Blir rittet fulltegnet før ordinær påmeldingsfrist 22/5, åpnes det for kjøp og salg av startnummer. Følg med på vår hjemmeside for informasjon. Administrasjonsgebyr for dette er satt til kr. 200,-.

Deltagers ansvar 

 • Deltagere er selv ansvarlig for at alle personlige opplysninger er korrekte.

 • Deltagere er ansvarlig for at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasé og klasse.

 • Deltagere er ansvarlig for å hente ut sin deltagerkonvolutt i god tid før egen start.

 • Deltagerbevis må fremvises ved ut henting av deltakerkonvolutt.

 • Deltager kan bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av startnummer.

 • (Deltagere uten medbrakt deltagerbevis må påregne ventetid)

 • Alle ryttere må ha gyldig lisens.

 • NB! Lisens gjelder ikke for de som ikke er medlemmer i folketrygden eller er 70 år eller eldre.

 • Alle deltakere fra 17 år må ha gyldig lisens (aktiv- eller engangs kr. 200,-) og er derved også forsikret av arrangør i følge NCFs reglement.

 • Alle som sykler i trimklasser må løse trimlisens på kr. 150,- (NCF).

 • Ungdom som fyller fra 13-16 år i rittåret kan løse ungdomslisens kr. 50,- (NCF)

 • Barn 6-12 år skal ikke løse lisens da disse automatisk er dekket av barneidrettsforsikringen til NIF

 • Utøvere med Aktivlisens må medbringe denne ved avhenting av startnummer. (Kan denne ikke fremvises må det påregnes ventetid.)

 • Det er forbudt å starte i annen pulje enn den man har blitt tildelt.

 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer etter anvisningen. Info i konvolutt.

 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei. For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.

 • Alle skal opptre som gode sportsmenn og ikke på noen måte hindre andre deltagere.

 • Det er strengt forbudt å sykle under annen persons navn.

 • Alle deltagere må bære godkjent hjelm under hele rittet.

 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående.

 • Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig.

 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt. Man skal kun benytte merkede kaste soner.

Diskvalifikasjon 

Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon.Bruk av forbudte stoffer/doping/stimulerende midler eller liknende vil føre til umiddelbar diskvalifikasjon. Dette vil også bli innrapportert til gjeldende forbund.

Parkering / Parkeringsbillett

Raumerrittet har gjort avtale med Gjerdrum kommune og vil få tildelt anviste parkeringsplasser, det vil ikke bli nødvendig for

rytterne/besøkende å løse p-billett i 2016. Gratis parkering.

Oppbevaring Bagasje/Sykler

Gratis oppbevaring av sekker/bagger etc. tilbys før, under og etter rittet. Bagasjeoppbevaringen har vakthold. Anvisning vil bli opplyst på infoarket i deltakerkonvolutten – og på nettet.

 • Egen sykkelparkering med vakthold er tilgjengelig før og etter rittet.

 • Sykkelvask tilbys etter målgang, gratis. Benyttelse av disse tjenestene skjer på eget ansvar.

 • Endringer av puljer

 • Arrangøren forbeholder seg retten til å endre puljeantall, puljestørrelser og eventuelt å flytte deltagere til andre puljer.

 • Maksimumstider

Det opprettes maksimumstider ved siste servicestasjon. Ankommer man etter angitt tid må man av sikkerhetshensyn avbryte rittet. Det blir informert om maksimumstider på nettet og i infoarket i deltakerkonvolutten.

Brudd og eller skader

Alle ryttere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rittet. Dette gjøres til telefonnummeret som er oppgitt på startnummeret. Dette for at vi skal ha oversikt over alle ryttere, og for å kunne yte service til pårørende etc.

Skader 

Oppdager du skadde personer underveis i rittet, meld dette til nærmeste funksjonær eller Røde Kors personell. Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet. Ring eventuelt oppgitt nr. til Røde Kors. (Telefonnummeret står på startnummeret.)

Med vennlig hilsen

Raumerrittet 2017

Rittleder Thor H. Haraldsen 

Med forbehold om feil og endringer.